Kategoriarkiv: Bakning/Bakery

Vad gäller blat von eier/when it comes to blat von eier

Det här inlägget rör termen Blat von eier, inklusive användandet av deg i Buoch von guter spise. Det ska läsas som ett svar på det här inlägget. Om du inte är så vass på tyska så kan du bara skrolla ner en bit. Där står det på engelska.

Jag håller med. I slutändan har jag valt att översätta Blat von eier med ”ägglager”, oavsett lagrets tjocklek. Jag har skrivit om det här.

När det gäller Heidenische kuchen står det inte någonstans att fyllningen ska förseglas med deg, och därmed skulle jag säga att du har rätt. Tittar man på de recept som innehåller deg är det väldigt ofta så att fyllning ska läggas dar in/däri degen. Min första tolkning av detta var att fyllningen skulle läggas på degen och därefter förseglas med mer deg – så som en pirog eller motsvarande. Men det nämns nästan aldrig att degen ska täcka fyllningen. Bara i ett litet fåtal av recepten (till exempel i Von pasteden och Diz ist ein gut spise von eime lahs) talas det om att något ska täckas med deg eller att någon form av pajer ska göras. Det kan ses som ett bevis på att kokboken faktiskt inte avser pajer, utan snarare ”pizzor” eller ”focaccia”.

Men. Även om jag inte har läst vidare många kokboksmanuskript, har jag aldrig sett eller hört idén att lägga fyllningen degen när det gäller medeltida mat förut. Jag frågar mig om det är vanligt, och får studera saken närmare. Om det råkar vara en enskild företeelse som bara dyker upp i den här boken, undrar jag om det inte är frågan om att man underförstått ska täcka över fyllningen på något vis. Kanske var det så självklart att den detaljen inte nämndes. Termen dar in borde rimligtvis också kunna stå för ”därinne” – i den bemärkelsen att något omsluts.

När det gäller von einer hirzlebern var min första tolkning att levern skulle grillas länge. Är den tolkningen helt orimlig? Din tolkning är rimlig, inte minst eftersom att honung har konserverande egenskaper.

* * *

This post concerns the term Blat von eier plus the use of dough in the Buoch von guter spise. It should be read as a reply to this post. If you are not very good at reading German, scroll down a bit – there is an English version.

I agree. In the end I chose to translate Blat von eier with ”layer of eggs” – no matter how thick that layer may be. I have posted my thoughts on it here.

When it comes to Heidenische kuchen: it is not stated anywhere that the dough should be sealed or folded, and therefore I would say you are right. When you look at those recipes containing dough, it is quite often mentioned that the filling should be put dar in/therein the dough. My first interpretation, however, was that the filling should be put on a sheet of dough and then sealed with another sheet of dough – like a pie or a pirogue. However, it is almost never mentioned that the dough should cover the filling. Only in a very few instances (for example von pasteden and Diz ist ein gut spise von eime lahs) the book suggests that something should be covered in dough/some kind of pasties should be made. This is of course evidence of that the book very often doesn’t refer to pasties, but to ”pizzas” or ”foccacias”.

However, I haven’t read very many other cookbook manuscripts, but I still haven’t ever heard of the practice of putting the filling on top of a dough and then baking/frying it when it comes to medieval food. I don’t know if this is a common practice, so I have to look into it. If it is a practice only found in this book, I wonder if it isn’t implicitly stated that the filling should be covered – it might have been so obvious it didn’t need to be mentioned. The term dar in might quite possibly also stand for that something is enveloped in something other.

And – von einer hirzlebern: My first interpretation was that the liver should be kept on the roast for a long time. Is this out of the question? Your interpretation is plausible, especially as the honey serves as a preservative.
Annonser